Biruni Laboratuvarları Çalışma Saatleri

 |  Haftaiçi: 08:30-18:30 Cumartesi: 08:30-17:00
ANASAYFA

HEMATOLOJİ PANELİ

Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)
Anti-Trombin III aktivitesi (AT III)
aPTT
Bence Jones Proteini
C1q-Esteraz İnhibitör Aktivitesi (Fonksiyonel Kısım)
C1q-Esteraz İnhibitör Miktarı (Kimyasal Kısım)
CH-100 (Total Hemolitik
Kompleman Aktivitesi)
Coombs
     Direct
     İndirect
Eritropoietin
Eritrosit Osmotik Direnci (Osmotik Frajilite)
D-Dimer
Demir
Faktör II Aktivitesi
Faktör II (Protrombin) Gen Mutasyonu G 20210 A
Faktör IX Aktivitesi
Faktör V Aktivitesi
Faktör V Leiden Mutasyonu (Q506)(APC Genotipi)
Faktör VII Aktivitesi
Faktör VIII Aktivitesi
Faktör X Aktivitesi
Faktör XI Aktivitesi
Faktör XII Aktivitesi
Faktör XIII Aktivitesi
Ferritin
Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP)
Fibrinojen
Familyal Akdeniz Ateşi
Mutasyon analizi
     4 mutasyon analizi
     12 mutasyon analizi
Folik Asit
Haptoglobin
Hemokromatozis Mutasyonu
     C282Y
     H63D
Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
Hemoglobin A2
Hemoglobin F
Hemoglobin H
Hemogram
     Eritrosit sayısı
     Hemoglobin
     Hematokrit
     Lökosit sayısı
     Trombosit sayısı
     Formül lökosit
Hemogram (Kordon Kanı)
HoloTC (Holotranskobalamin)
İmmunfiksasyon Elektroforezi
İmmunglobulin Hafif Zincirleri (Serum-İdrar)
     Kappa
     Lambda
Kan Grubu ve Rh Alt Grupları (Jel Santrifugasyon Yöntemi)
Kanama Zamanı (Duke)
Kanama Zamanı (Template)
Kappa Hafif Zincirleri, Serbest (Serum-İdrar)
Kriyofibrinojen
Kriyoglobulin
Lambda Hafif Zincirleri, Serbest (Serum-İdrar)
Lupus Antikoagülanı (LAC)
LDH (Laktik Dehidrogenaz)
Lösin Aminopeptidaz (LAP)
Methemoglobin
Monotest (Heterofil Antikor)
MTHFR Mutasyonu (A 1298 C)
MTHFR Mutasyonu (C 677 T)
Oraklaşma Testi (Sickling Test)
Pıhtılaşma Zamanı
Plazminojen Miktarı
Plazminojen Aktivatör İnhibitör I (PAI-I)
Porfobilinojenüri tayini
Protein C Aktivitesi (Fonksiyonel)
Protein C Miktarı (Kimyasal)
Protein S Aktivitesi (Fonksiyonel)
Protein S Miktarı (Kimyasal)
Protrombin Zamanı (PT)
Retikülosit sayısı
Ristosetin Kofaktör Aktivitesi (von Willebrand Aktivitesi)
Sedimentasyon hızı
Seruloplazmin
Soğuk aglutinin miktarı
Soluble Transferrin Receptor
Total Demir Bağlama Kapasitesi
Total Porfirin (Kan-İdrar)
Transferrin
Transferrin Satürasyonu
Trombin Zamanı
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin H (Biotin)
Vitamin K
von Willebrand Faktör (Faktör VIII Related Antijen)

FLOW STOMETRİ TESTLERİ

Akut Lösemi Paneli
   AML
   ALL
   Diğer (Belirtiniz) .......
Anti-Nötrofil Antikoru
Anti-Trombosit Antikoru,bağlı
B-Hücreli Lenfoma Paneli
Burkitt Lenfoma Paneli
CD4 Mutlak Sayımı
CD4 (T-Helper Lenfosit)
CD8 Mutlak Sayımı
CD8 (T Supressor Lenfosit)
CD10 (CALLA)
CD16+56+ (Natural Killer)
CD19 (B Lenfosit)
CD20 (B Lenfosit)
CD22 (B Lenfosit)
CD23
CD25
CD3 (T Lenfosit)
CD34 (Mutlak Sayımı)
CD41
CD42b
CD45
CD5 (T ve B Lenfosit Alt Tip)
CD56 (Natural Killer)
CD7
CD55/CD59 (Eritrositlerde)
CD55/CD59 (Granülositlerde)
DNA Ploidy

DNA Ploidy (Bromodeoksiüridin ile)
Fagositik İndeks
HbF (Hemoglobin F)
HLA B7
HLA B27
Kappa+/CD19+
Kemotaktik İndeks
Lamdba+/CD19+
Lenfoma Paneli (Standart)
Lenfosit Alt Grupları
Lökosit Alkalen Fosfataz
Monoklonal antikorlar
Mylema paneli
NBT (Nitroblue Tetrazolium) Testi
NK Aktivasyon Testi
Oksidatif Burst Testi
Opsonizasyon Testi
Rezidüel Lökosit Sayımı
TCR (Alfa/Beta)
TCR (Gamma/Delta)
Th1/Th2 Sitokin Paneli
T Hücre Alt Grupları
T-Hücreli Lenfoma Paneli
Total B Lenfosit (CD3)
Total B Lenfosit (CD19)
Treg Hücre Paneli
Trombosit Crossmatch
Viabilite (Canlılık) Testi
ZAP70